دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387

آزمون چهار گزینه ای از تمام کتاب درسی 

1. لحظه زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان ...

الف. به لذتی دست می یابد

ب . به کمالی می رسد

ج . به جا و مقامی می رسد

د . خاطره خوشی به نظرش می رسد

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

2. تفاوت انسان با دیگر موجودات در چیست ؟

الف . داشتن غریزه و تفکر

ب . داشتن قدرت طبیعی و انتخاب

ج . داشتن تفکر و انتخاب

د . داشتن غریزه و تفکر و انتخاب

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

3. ویژگی بارز انسان عبارتست از :

الف . تفکر

ب. انتخاب

ج. بی نهایت طلبی

د . تفکر و انتخاب

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

4. اگر در بینش ها اختلاف باشد در ... اختلاف پیش می آید .

الف . تعقل ها

ب . هدف ها

ج . اندیشه ها

د . انتخاب ها و اندیشه ها

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

5. راه درست در زندگی کدام است ؟

الف . هدف های آخرتی را اصل قرار دهیم .

ب . هدف های دنیایی را اصل قرار دهیم .

ج . هدف های دنیایی اصل و هدف های آخرتی وسیله

د. هدف های آخرتی اصل و هدف های دنیایی نردبان

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 

6. در میان هدفها ی آخرتی برترین هدف عبارتست از :

الف . رسیدن به بهشت

ب. دوری از جهنم

ج . دلبستگی به خدا

د . خیری که به مردم برسد

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

7. از نظر حضرت ابراهیم (ع) خدائی که غروب و افول کند :

الف . باطل است

ب . دوست داشتنی نیست

ج . بت است

د . از خود اختیاری ندارد

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

8. هدفی که حضرت ابراهیم برای خود برگزید چه بود ؟

الف . قال لا احب الافلین

ب . قال هذا ربی هذا اکبر

ج . وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض

د . انی بری ء مما تشرکون

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

9. چرا خدارا چنانکه شایسته است نمی توان شناخت ؟

الف . زیرا غیر مادی است و ما مادی

ب . زیرا او پاک و ما ناپاک

ج . زیرا نمی توان بر او احاطه پیدا کرد

د . زیرا او منشاء همه خوبی هاست

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

10. چرا خداوند واجد همه خوبی هاست ؟

الف . زیرا : ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش

ب . زیرا او خالق است

ج . زیرا می خواهد انسانها را به کمال برساند

د . چون عظمت ها شکوهمندی خود را از او دارند .

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

 

11. عبارت « چگونه از تو غافل باشم وقتی که با منی » از کدام آیه گرفته شده است ؟

الف . قل اعوذبرب الفلق

ب . خلق کل شی

ج . نحن اقرب الیه من حبل الورید

د. ایاک نستعین

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

12. تسبیح و حمد محتوی اصلی ... است .

الف . رکوع

ب . سجده

ج . رکوع و سجده

د . رکوع و سجده و تکبیر

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

13. کدام دسته از صفات ، صفات ثبوتی هستند ؟

الف . علم و قدرت و مکان داشتن

ب . علم و رحمت و عجز

ج . جهل و عجز و مرگ

د . رحمت و دانایی و قدرت

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 

14. مکان داشتن یک نقص است زیرا :

الف . در همه زمانها نیست

ب . محدود به مکان خود است

ج . همه در نزد او حاضر نیستند

د . به همه جا علم ندارد

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

15. چرا خداوند مالک جهان است ؟

الف . چون به همه جا احاطه دارد

ب . هدف های پایان پذیر

ج . دل بستگی های جاویدان

د . دل بستگی های مادی و معنوی

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

16. آیه ی شریفه ی « ما عندکم ینفذ » اشاره است به :

الف . هدف های پایان پذیر

ب . هدف های پایان پذیر

ج . دل بستگی های جاویدان

د . دل بستگس های مادی و معنوی

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

17. این شعر سعدی اشاره به جهت گیری کدام یک از اولیای خد ادارد ؟

« تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی »

الف . حضرت ابراهیم (ع)

ب . حضرت لقمان (ع)

ج . حضرت موسی (ع)

د . پیامبر اکرم (ص)

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

 

18. رسیدن به هدف های زود گذر و پایان پذیر :

الف . امکان ندارد

ب . ممکن است

ج . ممکن است ولی سرانجام تلخ دارد

د . مانع از رسیدن به هدف های جاوید نمی شود.

جواب : « گزینه (ج) درست است . »

 

19. آیه ی شریفه ی « انا هدینا ه السبیل اما شاکرا و اما کفورا » اشاه به چه مطلبی است ؟

الف . ناسپاس بودن انسان

ب . هدایت غریزی و طبیعی

ج . قدرت تفکر و انتخاب در انسان

د . هدایت عمومی همه ی موجودات

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

20. انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) چه بود ؟

الف . لا احب الافلین

ب . کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض

ج . و ما انا من المشرکین

د . انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض .

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 

21. « عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی ................ است . »

الف . تفکر

ب . اختیار

ج . اندیشه و اختیار

د . اراده

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

22. گوینده و مخاطب در این عبارت کیست ؟« واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور . »

الف . خدا – پیامبر

ب . پیامبر اکر م (ص) – علی (ع)

ج . لقمان – فرزندش

د . امام علی (ع) – امام حسن (ع)

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

23. تفاوت در جات انسان به درجات ......اوست .

الف . فکر

ب . عزم

ج . انتخاب

د . انتخاب و فکر

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

24 . عملی که رفتن به سوی کمال را آسان تر می کند عبارتست از یک عمل :

الف . واجب

ب . مستحب

ج . مباح

د . صحیح

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

25. تجدید روزانه عهد چه اثری دارد ؟

الف . غفلت را می زداید

ب . انسان را بیدار می کند

ج. در تکمیل عهد دخالت دارد

د . انسان فاقد عزم را مصمم می کند

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

 

26. عین دینداری است .

الف . عزم

ب . وفای به عهد وپیمان

ج . خشنودی خدا

د . فکر و عزم

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

27. کدام یک از دو واژه یک مفهوم را در درس دارند ؟

الف . دین – عزم

ب . عزم – پیمان

ج . راه کمال – تقوی

د . عزم – پیمان

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

28. عملی که قابل تبدیل شدن به چهار عمل دیگر از احکام پنجگانه می شود کدام است ؟

الف . حرام

ب . مکروه

ج. مباح

د . غیر مجاز

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 

29. کدام عمل است که از سرعت حرکت می کاهد و توفیق رسیدن به درجات برتر خوشبختی را از فرد سلب می کند ؟

الف . حرام

ب . مکروه

ج . مباح

د . غیر مجاز

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

30. کانون وجو آدمی عبارتست از :

الف . فکر انسان

ب . ایمان انسان

ج . قلب انسان

د . فکر و اختیار انسان

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

31. برترین هدف زندگی و غایت آمال ماست .

الف . بهشت

ب . تقرب به خداوند

ج. نجات از آتش

د . رستگاری

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

32. ان هذا القرءان ......

الف . هدی للمتقین

ب . یهدی للتی هی اقوم

ج. یبشر الممومنین

د . یتلو علیکم آیاته

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

33. علم ........ و ایمان ........

الف . راه را نشان می دهد - مقصد را

ب . مقصد و هدف را نشان می دهد – راه را

ج. راه را نشان می دهد – محرک انسان به سمت عمل است .

د . محرک انسان به سمت عمل – نشان دهنده ی هدف است .

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

34 . ایمان همان اعتقاد قلبی است همراه با .....

الف . باور و دوستی

ب . دوستی و اعتماد

ج . اعتماد و باور

د . باور و اطمینان

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

35. واسطه ی بین شناخت و عمل صالح چیست ؟

الف . شوق

ب . عزم

ج . ایمان

د . تصمیم راسخ

جواب : « گزینه (ج) درست است . »

 

36. فرشته ی الهی هر شب بر بالین جوانان چه ندایی می دهد ؟

الف . برخیزید و به عبادت بپردازید

ب . برخیزید و به تفکر بنشینید

ج . ای جوانان وقت کار است .

د . برخیزید و بکوشید .

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 

37. چرا کودکان و نوجوانان و جوانان به ملکوت نزدیک ترند ؟

الف . چون خلقت جدید خداهستند

ب . چون دل های پاکی دارند

ج. چون به راحتی می توانند خود را اصلاح کنند .

د . چون قلب شان مانند زمین آماده است .

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

38. سیر به سوی خوبی ها از ................ آغاز می شود و از منزل ............. می گذرد .

الف . عشق – آگاهی

ب . آگاهی – ایمان

ج . هدف – ایمان

د . ایمان – هدف

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

39. خوشا به حال نوجوان و جوانی که :

الف . انتخاب درست در زندگی داشته باشد .

ب . پاکی دل را تاپایان عمر نگه دارد .

ج . اهل فکر و انتخاب درست باشد .

د . دائما به یاد خدا باشد .

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

40. مقدس ترین حرم عالم هستی عبارت است از :

الف . خدا

ب . کعبه

ج . فکر

د . قلب

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 

41. غافل چه کسی است ؟

الف . کسی که به موجبات سعادت خود در دنیا و آخرت بی توجه است .

ب . کسی که عمر خود را به بطالت می گذرتند.

ج . کسی که فقط توجه اش به دنیا ست .

د . کسی که فقط توجه اش به آخرت است .

جواب : « گزینه (الف) درست است . »

 

42. کدام عبارت درست است ؟

الف . غفلت و فرام.شی تفاوت ندارند .

ب . فراموشکار مقصر محسوب می شود .

ج . آن فراموشی که ناشی از غفلت باشد بد است .

د . غفلت و فراموشی هر دو تقصیر است .

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

43. راه وفاداری به میثاق عبارتست از :

الف . محاسبه

ب . مراقبت

ج . عزم

د . محاسبه و عزم

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

44. بهترین زمان محاسبه چه موقعی است ؟

الف . اول کار

ب . اول روز

ج . پایان روز

د . در طول روز

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

45. مهمترین جنبه هر عمل عبارتست از :

الف . اصل عمل

ب . کیفیت عمل

ج . نیت عامل

د . قالب عمل

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

46. تدریجی عمل کردن موجب ........... می شود .

الف . تقویت عزم

ب . تقویت تصمیم

ج . دوام عمل

د . آرامش

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

47. رسول خدا (ص) می فرماید: برترین اعمال ... آنهاست اگر چه اندک باشد .

الف . پاکترین

ب . خالص ترین

ج . نیک ترین

د . مدام ترین

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 

48. این عبارت ترجمه کدام آیه است : « اجابت می کنم دعای آنکه مرا بخواند »

الف . ادعو ربکم تضرعا و خفیه

ب . اجیب دعوه الداع اذا دعان

ج . فلیستجیبوالی

د . ادعونیاستجب لکم

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

49. علت مسح سر از دیدگاه امام رضا (ع) چیست ؟

الف . تا متذکر شویم که با اندیشه های الهی می توان در محضر او حاضر شد .

ب . تا جز فکر خدا نکنیم .

ج. زیرا در پیشگاه خدا آشکار است و در نماز به کار گرفته می شود .

د . چون جایگاه فکر و مغز انسان است .

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

50. این دعا در کدام قسمت وضو گفته می شود : « اللهم غشنی برحمتک »

الف . شستن دست

ب . شستن صورت

ج . مسح سر

د . مسح پا

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

51. ذکر و دعا به هنگام دست به سوی آب بردن کدام است ؟

الف . اللهم اجعلنی من التوابین ...

ب . اللهم بیض وجهی

ج . اللهم اعطنی کتابی بیمینی

د . اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

 

52. با توجه به آنچه در کتاب خوانده اید چه ورزشهایی را پیامبر (ص) گرامی اسلام توصیه کرده اند ؟

الف . تیر اندازی

ب . تیراندازی و سوارکاری

ج . تیراندازی و سوارکاری و شنا

د . تیراندازی و شنا

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

53.هیچ گاه نشد که ....... از بستر برخیزد مگر آن که برای خدا ......

الف . رسول خدا (ص) – به سجده می افتاد

. ب . علی (ع) – حمد وثنا می گفت

ج . رسول خدا (ص) – حمد وثنا می گفت

د . علی (ع) – به سجده می افتاد

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

 

54. پرهیز از گفتن همه اسرار به دوست مصداق کدام وظیفه است ؟

الف . نداشتن حسد

ب . میانه روی

ج . خیر خواهی

د . توقع معقول

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

55. آسان گیری و گذشت در مورد خطا در چه موقعی پسندیده است ؟

الف . نسبت به خطای خود

ب . نسبت به خطای دیگران

ج . نسبت به خطای خود و دیگران

د . نه نسبت به خطای خود و نه نسبت به خطای دیگران

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

56. فرمایش پیغمبر خدا (ص) که می فرماید : « دوستان خوب مانند دو دستی هستند که هنگام شستن یکدیگر را تمیز می کنند ... » ناظر به کدام وظیفه نسبت به دوست است ؟

الف . احترام

ب . رعایت حقوق

ج . توقع معقول

د . خیر خواهی

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 

57 . محبوب ترین برادران ما از دیدگاه امام صادق (ع) چه کسانی هستند ؟

الف . عیب های ما را بپوشانند

ب . عیب های ما را به ما هدیه دهند

ج. در سختی ها یار ما ما باشند

د . اسرار ما را حفظ کنند

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

58. تاثیر مهم دوست برآدمی چیست ؟

الف . انسان را همانند خود می سازد .

ب . یار و غمخوار او می شود .

ج . همچون آیینه عیبهای او را می گوید .

د . دست او را در لغزشها می گیرد .

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

 

59. عاجز و عاجز تر از دیدگاه امام علی (ص) کیست ؟

الف . نتواند دوستی برای خود بگیرد – دوست بد برای خود بگیرد

ب . نتواند دوستی برای خود بگیرد – آن دوست را هم که دارد از دست بدهد

ج . دوست خود را از دست بدهد – به آن دوست که دارد ظلم کند

د . نتواند دوستی برای خود بگیرد – و اگر گرفت به آن ظلم کند .

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

60. واجب رکنی عبارتست از واجبی که اگر ............... نماز باطل است .

الف . عمدا کم و زیاد شود

ب . سهوا کم و زیاد شود

ج . عمدا یا سهوا کم شود

د . عمدا یا سهوا کم یا زیاد شود

جواب : « گزینه ( د ) درست است . »