سه‌شنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1388

درس هفدهم  :   همدلی و همراهی

1. آدم بی دوست فقیر ترین آدم هاست .

2. انسان عاجز کسی است که نتواند با کسی دوست شود و عاجز تر از او کسی است که دوستانی راهم که دارد از دست بدهد .

 

3. دوست آئینه انسان است .

 

4. دوست خوب بی جهت از انسان تعریف و تمجید نمی کند . از گفتن نقص ها دریغ ندارد اما هرگز دوستش را تحقیر نمی کند هرف او از دوستی منافع شخصی نیست .

 

5. محبوب ترین دوست ها کسانی هستند که عیب آدمی را به او هدیه کنند .

 

6. دوستی شدید انسان را شبیه دوشت خود می سازد .

 

7. انسان خوشبخت کسی است که با انسانهای کریم هم صحبت باشد .

 

8. انسان زیبایی ها و خوبی ها را دوست دارد و وقتی که فکر کند آن زیبایی و خوبی در کسی وجود دارد به اوعلاقه مند می شود .

 

9. دوستان واقعی یاد خدا را در دل زنده می کنند . آنان به زیبایی خرد آراسته اند . خیانت کار و سخن چین و ستمگر نیستند . 

 

10.عامل تنهایی و نداشتن دوست در انسان  :یکی از عوامل مهم خودخواهی انسان است و عامل دیگر خود کم بینی او .

 

11. دوست خوب را به آئینه تشبیه می کنند  زیرا مانند آئینه از انسان تعریف نابجا نمی کند . از نشان دادن نقص ها همچون آئینه دریغ ندارد .

 

امام صادق (ع) :  « محبوب ترین برادران پیش من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد . »

 

امام علی (ع) :  « خوشبخت ترین انسانها کسانی هستند که با کریمان ، ندیم و هم صحبت اند » .

 

دوست قابل اعتماد :

 

          1. اهل گناه نیست بلکه از گناه دیگران نیز ناراحت می شود .

 

          2 . اهل شرارت نیست .

 

          3. اهل دروغ نیست .