دوشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1387

درس پانزدهم  :  در حضور دوست

مرحله ی اول  -  تکمیل گزاره ها :

            1. سزاوار است که پیوسته و در همه حال به یاد خدا باشیم .

            2. رستگاری انسان در گرو یاد خدا بودن است .

 

            3. هر کس از یادخدا روی گردان باشد شیطان همراه و همدم او خواهد شد .

 

            4. نماز چیزی جز به یاد خدا بودن نیست . 

 

توضیح ارتباط جمله چهارم با جمله اول با ذکر نمونه هایی از عبارت های نماز دارد :

 

           1. تکبیره الاحرام در اول نماز در واقع یاد خداست .

 

           2. بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره و اوایل سوره حمد یاد خداست .

 

           3. تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم یاد و ذکر خداست . 

 

  مرحله ی دوم :  تکمیل گزاره ها :

 

           1. همه ی موجودات خدا را حمد و تسبیح می کنند .

 

           2. شایسته است که ما نیز خدای خود را حمد و تسبیح کنیم .

 

           3. حمد و تسبیح نمونه هایی از یاد و ذکر خداوند است . 

 

عبارت هایی از نماز را که درباره ی حمد و تسبیح خداوند است :

 

           1. گفتن تکبیره الاحرام نوعی حمد و تسبیح خداست ، زیرا او را به بزرگی یاد می کنیم .

 

           2. در سوره حمد : الحمدلله رب العالمین

 

           3. سبحان ربی العظیم و بحمده

 

           4 . سبحان ربی الاعلی و بحمده

 

           5. در تسبیحات اربعه : سبحان الله و الحمدلله

 

           6 . سوره توحید : قل عو الله احد الله الصمد ... 

 

  مرحله ی سوم   -    تکمیل گزاره ها :

 

          1. در هنگام نیاز همواره خدا را می خوانیم زیرا او به ما نزدیک است و دعاهای مارا اجابت می کند .

 

          2. در خواست هایخود را با تضرع و نهانی با او در میان می گذاریم .

 

          3. هیچ دعایی را خداوند بی پاسخ نمی گذارد . 

 

   عبارت هایی از نماز را که بیانگر دعا و درخواست از خداست :

 

            1. اهدنا الصراط المستقیم

 

            2. ایاک نستعین

 

            3. اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

            4. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الا خره حسنه 

 

  مرحله ی چهارم :

 

            عنوان مرحله اول : یاد خدا

 

            عنوان مرحله دوم : تسبیح و حمد خدا

 

            عنوان مرحله سوم : نیایش به در گاه خدا 

 

   ارتباط هر مرحله با مراحل دیگر :

 

            حمد و تسبیح خدا که مرحله دوم است چیزی جز یاد خدا کردن که مرحله اول می باشد نیست و چون خدا از هر نقصی منزه و دارای همه صفات کمال است ( مرحله دوم ) پس به درگاه او نیایش می کنیم و نیازهایمان را از او می خواهیم .