سه‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1388

درس اول     

1-       معنی آیه زیر را بنویسید ( قال یا قومِ انی بری)

2-       حضرت ابراهیم از چه بیزار بود؟

3-       حضرت ابراهیم بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داد؟

4-       معنی کلمات زیر را بنویسید؟

اَراکُ               فَطَرُ           اَفَلَ

5-       معنی ( انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین ) را بنویسید.

6-       چرا حضرت ابراهیم قومش را در گمراهی آشکار می دید؟

7-       حضرت ابراهیم در چه صورت خود را از گمراهان می دانست ؟

8-       انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم چه بود؟

9-       در عبارت ( قال لا احب الافلین ) آفلین به چه معناست ؟

10-    حضرت ابراهیم کدام جهت را برای زندگی خود برگزید ؟

11-    چه ویژگی در ستاره،ماه و خورشید هست که سبب می شود لایق پرستش نباشد؟

12-    از انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم چه نتیجه ای می گیریم ؟

13-    حضرت ابراهیم چه دلیلی برای انتخاب خود داشت ؟

14-    عبارت قرآنی ( ... ولا اخاف ما تشرکون به ...) را ترجمه کنید؟

15-    به کدام  دلیل آزر وقومش در گمراهی بودند؟

الف: شرک               ب: بت پرستی        ج: ارتباط با ارواح       د: ارتباط با حق

16-    داستان زندگی حضرت ابراهیم را از کدام سوره در می یابیم ؟

الف: انعام                 ب: آل عمران           ج: بقره       د: نساء

17-    (هذا اکبر) یعنی چه :

الف: این بزرگترین است         ب: این عظیم تر است

ج: این دردناک ترین است       د: این عزیز تر است

درس دوم

1-       مهم ترین دوران زندگی چه دورانی است ؟ چرا؟

2-       چرا هر انسانی خواستار خوبیها و زیبائیهاست؟

3-       چه رابطه ای میان سعادت انسان و خوبیها وزیبائیها وجود دارد؟

4-       چرا بعضی لحظات برای انسانها خوشایند و بعضی از لحظات ناخوشایندند؟

5-       ( انسان موجودی بی نهایت طلب ) یعنی چه ؟

6-       استعداد گیاهان و حیوانات چگونه است ؟چطور شکوفا می شود؟

7-       چرا استعدادهای انسان این قدر متنوع و گسترده است؟

8-       انسان چگونه می تواند به رستگاری برسد؟

9-       چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟

10-    در زندگی انسان ،قدرت تفکر و انتخاب ، هر کدام چه نقشی در رسیدن به کمال دارند؟

11-    حقیقت زندگی انسان چیست؟

12-    موضوع آیه ( کل نفس بما کسبت رهینه ) چیست؟

13-    آیه (انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا ) بیانگر چه موضوعی است ؟

14-    انسان سعادتمند کیست؟

15-    نام سرپرست حضرت ابراهیم چه بود؟

16-    چرا حضرت ابراهیم از سرپرست خود جدا شد؟

17-    حضرت ابراهیم چگونه به حقیقت راه یافت و به آرامش رسید؟

18-    قرآن چه کسی را مسئول سرنوشت انسان می داند؟

19-    تفاوت میان استعدادهای انسان وحیوانات وگیاهان را بنویسید؟

20-    رابطه انتخاب حضرت ابراهیم (ع) و استعدادهای وجودی انسان چیست؟

 

درس سوم 

1-       چرا تفاوت بینش ها‌، منشاء تفاوت در اهداف و دلبستگی هاست؟

2-       خدای مهربان چگونه ما را در انتخاب هدفهای اصیل زندگی راهنمایی می کند؟

3-       آیا هدفهای اخروی مانع رسیدن به هدفهای دنیوی می شود؟ عکس آن چطور؟

4-       انسان چگونه به کمال می رسد؟

5-       خدا برای شکوفا کردن استعدادها چه ویژگی هایی به انسان داده است ؟

6-       منشاء تفاوت در هدفها و دلبستگی ها چیست؟

7-       ما چگونه می توانیم هدفهای زندگی را به درستی انتخاب کنیم ؟

8-       اهداف پایان پذیر ، چه اهدافی هستند؟

9-       اهداف پایان ناپذیر چه اهدافی هستند ؟

10-    اهداف پایان پذیر و اهداف پایان ناپذیر را با هم مقایسه کنید؟

11-    چرا انسانها هدفها و دلبستگی های مختلف دارند؟

12-    معیار انتخاب هدفهای اصیل از غیر اصیل را با توجه به آیات قرآن بنویسید؟

13-    چند مورد از اهداف پایان پذیر و چند مورد از اهداف پایان ناپذیر را نام ببرید؟

14-    دو معیار انتخاب هدفهای اصلی انسان رابیان کنید؟

15-    آیا تجربه می تواند به عنوان معیاری درانتخاب هدفهای اصلی باشد؟ توضیح دهید؟

16-    کدام هدف زیر جاوید است؟

الف: زیبایی چهره            ب: حفظ قرآن         ج: زیورآلات           د: خوردن غذا

17-    کدام هدف زیر پایان پذیر است ؟

الف: دوری از گناه               ب: کسب روزی حلال            ج: لباسهای زیبا         د: خواندن نماز

 

درس چهارم

1-       نهال وجود ما چه زمان پربارتر خواهد بود و به کمال خواهد رسید؟

2-       آیه ( الله لا اله الا هو الاسماء الحسنی) چه موضوعی را بیان می کند؟

3-       اگر کسی بخواهد به زیبایی ها دل ببندد ، بهتر است به ........... یعنی سرچشمه خوبیها دل ببندد؟

4-       برترین خوبی و نعمت بهشت چیست؟

5-       انسان چگونه می تواند همه خوبیها وکمالات را برگزیند؟

6-       حضرت ابراهیم چگونه به ذات خدا پی برد ؟ در این باره چه فرمود؟

7-       حضرت ابراهیم به مردم چه آموخت؟

8-       تقرب به برترین محبوب و مقصود ، سهم چه کسانی است ؟

9-       چرا خدا را عالم و قادر می نامند؟

10-    معنی این آیات را بنویسید:

الف: وما انا من المشرکین :

ب: خالدین فیها:

11-    محبوب و مقصود نهایی ما چیست؟

الف: ذات مقدس خداوندی     ب: دنیا          ج: بهشت         د: همه موارد

12-    ( تونه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد            دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی) ازکیست؟ و مضون آن چیست؟

الف: حافظ- جاویدان بودن خدا           ب: سعدی – از بین رفتن آفتاب

ج: سعدی –جاویدان بودن خدا             د: حافظ – جاویدان بودن آفتاب

13-    مناجانت خمس عشره از کیست؟

الف: امام علی(ع)         ب: امام سجاد(ع)    ج: پیامبر اکرم(ص)           د: امام حسن(ع)

14-    ( من آنچه را که افول می کند دوست ندارم ) از کیست؟

الف: پیامبراکرم(ص)        ب: امام علی(ع)     ج: حضرت موسی(ع)      د: حضرت ابراهیم (ع)

15-    در میان هدفهای اصلی برترین و کاملترین هدف کدام است؟

16-    برترین محبوب ........... زیرا ..............

17-    هدفهای برتر و جامع تر چه فایده ای دارند؟

18-    عظمت انسان به چه چیزی بستگی دارد؟

19-    عبارت قرآنی ( و ما عندالله ابقی و خیر  افلا تعقلون) را ترجمه کنید؟

 

درس پنجم 

1-       توضیح دهید که چه راهی برای معرفت به خدا و توصیف او پیشنهاد شده است ؟چرا؟

2-       چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خدا مقایسه کرد ؟

3-       نامهای خدا را که در سوره حمد و توحید آمده ، نام ببرید؟

4-       چرا خداوند مثل خوبیهای این جهان نیست؟

الف: زیرا خدا برتر از خوبیهای دنیاست            ب: زیرا خدا خالق است و خوبیها مخلوق

ج: زیرا خوبیهای خدا در جهان یکتاست             د: زیرا خدا همتایی ندارد.

5-       آیه ( لیس کمثله شی ء) بیانگر چیست؟

الف: پدیده های جهان       ب: یگانگی خدا         ج: زیبایی دنیا          د: مثالهای قرآن

6-       ( ما عرفناک حق معرفتک ) از کیست؟

امام علی (ع)         ب: پیامبر        ج: قرآن       د: امام صادق (ع)

7-       ( ای خدای پاک و بی انباز و یار            دستگیر و جرم ما را واگذار)از کدام شاعر است ؟

الف: مولوی                ب: سعدی         ج: حافظ             د: رودکی

8-( ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم             در هر چه دیده ایم و شنیده ایم و خوانده ایم ) از کدام شاعر است ؟

الف: حافظ             ب: مولوی              ج: سعدی           د: رودکی

9-با یک مقدمه و نتیجه توضیح دهید که چرا خدا تنها مالک و مدبر حقیقی جهان است؟

10-آیا می توانیم ذات خدا را بشناسیم ؟چرا؟

11-چرا در گرفتاریها تنها به خدا امید می بندیم ؟

12-از آیه ( و خلق کلی شی فقدره تقدیرا) کدامیک از صفات خداوند استنباط می شود؟

13-کدام عبارت مفهوم ( ونحن اقرب من حبل الورید) را می رساند؟

الف: به درگاه چه کسی جز تو پناه می برم             ب: چگونه از تو غافل باشم وقتی تو با منی

 

درس ششم 

1-       انسان و جهان نشانه کدام صفات الهی هستند؟

2-       قرآن چگونه با استفاده از نشانه ها ، خداوند را توصیف می کند؟

3-       نشانه های اوصاف الهی چیست؟

4-       قرآن ، آیات و نشانه بودن زمین را چگونه بیان می کند؟ ( آیه با ترجمه)

5-       آیه مبارکه ( و آیه لهم الارض المیته احییناها) به کدام صفت خدا اشاره دارد؟ توضیح دهید؟

6-       از آیه شریفه ( والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم) کدام صفت خدا استنباط می شود؟ توضیح دهید؟

7-       این اسماء را در یک سطر توضیح دهید؟

الف: رحیم:

ب: قادر :

ج: مدبر

د: خالق:

8-       معنی کلمات زیر را بنویسید؟

الف: اعناب              ب: فجرنا          ج العیون :

9-       معنی لغت ( فجرنا ) در عبارت قرآنی ( و فجرنا فیها من العیون ) چیست؟

الف: طلوع کرد       ب: مهندم شد      ج: جاری ساختیم       د: روش کردیم

 

درس هفتم 

1-       چگونه پی بردیم که خدا همه صفات نیکو را داراست ؟

2-       صفات خدا را بر اساس چه معیاری مشخص می کنیم؟

3-       چه صفاتی را می توانیم به خدا نسبت دهیم ؟ چرا؟

4-       خدا از چه صفاتی پاک و منزه است ؟ چرا؟

5-       صفات ثبوتی یعنی چه ؟ مثال بزنید؟

6-       صفات سلبی یعنی چه ؟ مثال بزنید؟

7-       آیا می توانیم هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم به خدا نسبت دهیم ؟چرا؟

8-       چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسانها وجود دارد.

9-       معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟

10-    چه صفاتی را از خدا سلب می کنیم ؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟

11-    به صفاتی که خدا دارای آنهاست ..................می گویند؟

12-    به صفاتی که خدا از آنها مبراست ................می گویند؟

13-    عبارت ( سبحان الله عما  یشرکون ) را ترجمه کنید؟

14-    عبارت ( یسبح له ما فی السماوات والارض) را ترجمه کنید .

15-    چرا خداوند جسم نیست؟ توضیح دهید؟

16-    ( الشهاده ) یعنی چه ؟ توضیح دهید؟

17-    همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم          همه توحید تو گویم که به توحید سزایی)از کدام شاعر است ؟

الف: سعدی        ب: مولوی        ج: رودکی       د: نسایی

 

درس هشتم 

1-       ایمان چگونه بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند؟

2-       چند نمونه از زیبایی ها و بدی هایی که خدا به انسان ها نشان داده را بنویسید؟

3-       برترین هدف زندگی انسان چیست؟

4-       مومن بر چه پایه ای عمل صالح انجام می دهد ؟چرا؟

5-       عمل صالح و کار شایسته چه وقت ارزشمند است؟

6-       ایمان به چه منظور است؟

7-       قلب در چه صورت برای پذیرش حقیقت و راه زندگی آماده می شود(2 مورد)

8-       جایگاه علم وشناخت چیست؟

9-       قرآن کریم جایگاه ایمان را چه معرفی کرده است؟

10-    مقدس ترین حرم عالم هستی کیست؟

11-    چرا بعد از شناخت هدف و نجات زندگی ، ایمان به آن ضروری است؟

12-    چه تفاوتی میان (شناخت) یک موضوع و (ایمان) به آن وجود دارد؟

13-    ثمره ومیوه ی ایمان چیست؟

14-    این حدیث شریف از کیست؟( الایمان والعمل اخوان توامان و رفیقان لایفترقان) آنرا ترجمه کنید؟

15-    خداوند در قرآن به برخی از اعراب که ادعای ایمان می کردند چه می فرماید؟

16-    چند مورد از تفاوت های علم وایمان از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری را بنویسید؟

17-    حضرت علی (ع) درمورد ارتباط بین ایمان و عمل چه می فرماید؟ (متن عربی با ترجمه)

18-    تعریف مومن را بر اساس آیه (من  عمل صالحا من ذکرٍ اوً اُنثی و هو مومن) بنویسید؟

19-    دو مورد از توصیفات قلب از نظر قرآن را بیان کنید؟

20-    چه نیرویی بین شناخت و عمل ، پیوند ایجاد می کند ؟چگونه ؟

21-نقش قلب را در ترک کارهای ناشایست بیان کنید؟

22-........................کانون وجود آدمی است ؟

 

درس نهم 

1-       راههای تحصیل ایمان چیست؟

2-       چگونه می توان ایمان را تقویت کرد و تداوم بخشید؟

3-       راههای رسیدن به ایمان چیست؟

4-       توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او چه تاثیری بر انسان دارد؟

5-       توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان به چه صورت جلوه می کند؟

6-       چرا باید به انجام نیکی ها و واجبات و دوری از بدیها و محرمات پرداخت؟

7-       آیه زیر را ترجمه کنید ( و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه وکان امره فرطا)

8-       پاکی و طهارت دوران کودکی تا چه زمانی ادامه دارد؟

9-       چرا کودکان ، نوجوانان و جوانان به آسمان و ملکوت نزدیک ترند؟

10-    بر اساس گفته امام خمینی (ره) هنگامی که قوای جوانی از دست رود ، چه می شود؟

11-    هرچیزی که در جهان است ، نشانه چیست؟

12-    انجام چه کارهایی ما را به یاد خدا می اندازد؟

13-    مهمترین عامل در تقویت ایمان کدام است ؟چرا؟

14-    سخن پیامبر در مورد جوانان را بنویسید؟

15-    یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه چیست؟

16-    برخی از کارهایی که ما را از یاد خدا غافل می سازد ، نام ببرید ؟

17-    ( پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب              تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم ) از کیست؟

18-    معنی کلمات زیر را بنوسید؟

لاتطع:                            اغفلنا:                        یصدکم:                         ان یوقع :

فاذکرونی:                      تلیت:                          اذکرکم:                         وجلت:

19-     پاکی .................. فرصتی طلایی برای رسیدن به ایمان است.

20-    چه عاملی در تضعیف ایمان بیشتر موثر است ؟چرا؟

21-    چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد؟

22-    امام خمینی (ره) در مورد به تاخیر انداختن توبه چه می فرماید؟

23-    نقش تفکر در آیات الهی برای رسیدن به ایمان بیان کرده اند؟

24-    قرآن و پیشوایان دینی چه راههایی را برای رسیدن به ایمان را بنویسید؟

25-    چگونه انجام نیکی ها و واجبات و دوری از بدیها و محرمات عامل رسیدن به ایمان می شود؟

26-    پیام آیه ( فاذکرونی اذکرکم و اشکروالی و لاتکفرون ) را بنویسید؟

27-    آیه شریفه ( والذین هم عن اللغو معرضون ) را ترجمه کنید؟

28-    جاهای خالی را کامل کنید؟

الف: یکی از ملائکه خداوند هر شب به بالین ............... می آید و آنان را ندا می دهد ، برخیزید و برای .....................بکوشید؟

ب: از حیله هایی که .................انسان به ................... می زند و .............. به او پیشنهاد می کند این است که بگذار برای آخرعمر خودت را اصلاح کن. 

برگرفته ازوبلگ:

http://www.elahiatzahedan.blogfa.com