پنج‌شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1387

درس شانزدهم  :  شوق دیدار

1. در نماز با حمد و تسبیح خدارا یاد می کنیم .

2. در نماز نیازهای خود را از درگاه پر مهر و محبت خدا طلب می نماییم .

3. نمازستون خیمه دین و مهمترین معیار وفاداری به عهد خویش با خداست .

 

4. شرط ورود به پیشگاه الهی داشتن پاکی و طهارت است .

 

5. وضو و طهارت ظاهری رمزی از طهارت باطنی است .

 

6. اصل در طهارت ، طهارت روح و آراستگی آن به تقوا و زییایی های معنوی است .

 

7. در وضو دستها را می شوییم تا نشانی بر عزم شستن دل و روح از غبار پلیدی ها و زشتی ها باشد .

 

8. روی را با آب تطهیر می کینم تا بدانیم که آبرومند و روسفید می توان به محضر محبوب راه یافت .

 

9. مسح سر نشانه آن است که با تفکر صادقانه و  اندیشه های الهی می توان در محضر او حاضر شدو می توان صراط مستقیم را پیمود و خود را به دریای رحمت حق رساند .

 

10. مسح پا نشانه آن است که با قدم صدق می توان صراط مستقیم را پیمود و خود را به دریای رحمت حق رساند .

 

11. در وضو ، شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها واجب است زیرا این ها همان عضوهایی هستند که به هنگام ایستادن در پیشگاه خداوند آشکارند و در نماز به کار گرفته می شوند 

 

12. فواید وضو از دیدگاه امام رضا (ع) :

 

          1   - کسالت و خمودی را ازانسان دور می کند .

 

          2- با تزکیه دل را برای ایستادن در پیشگاه خداوند آماده می سازد .

 

          3- اعضایی که هنگام نماز آشکارند و کار گرفته می شوند در وضو شسته یا مسح می شود .