چهارشنبه 29 آبان‌ماه سال 1387

نمونه سوال دین و زندگی اول دبیرستان پایانی دوم نمونه 2 

 

الف ) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره )

1. آیا هرانسان دیگری نیز می تواند انتخاب حضرت ابراهیم را داشته باشد؟ریشه های انتخاب اوچه بود؟1

2. قدرت انتخاب و اختیار انسان ، چه تأثیری در سعادت او دارد ؟ 75/.

3. داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟ 1

4. چرا انسان نیازها و خواسته های خود را فقط از خدا می خواهد ، « با ذکر دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید . 1

5. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه را تعریف کرده و برای هر کدام مثالی بزنید . 1

6. قلب انسان در چه صورتی آماده ، پذیرش حقیقت می شود ؟ قرآن کریم چه رهنمودی در این زمینه ارائه می کند . 1

7. حضرت علی (ع) در مورد « ایمان و عمل » چه فرمایشی دارند ؟ حدیث و ترجمه آن را بنویسید .1

8. از راه های رسیدن به ایمان « تفکر در نشانه های خدا » را توضیح دهید . 75/.

 

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )

1. در آیه شریفه « و رضوان من الله اکبر ، ذلک الفوز العظیم » خداوند چه چیزی را مهم ترین نکته از اهداف زندگی انسان یاد می کند ؟ 75/.

2. آیه شریفه « هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم » به کدام صفات خداوند اشاره می کند ؟ 75/.

3. آیه شریفه « انی اراک و قومک فی ظلال مبین » را ترجمه کنید و بگوئید این سخن از کیست و خطاب به کیست ؟ 75/.

4. از آیه شریفه « ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.

5. ترجمه کنید : 1

الف) یاکلون

ب) اذکرکم

ج) مما

د) یصدکم

6. با توجه به آیه شریفه « انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدواه و البعضاء فی الخمر والمسیر »

جمله زیر را کامل کنید . 5/.

«همانا شیطان می خواهد بین شما ................. بیفکند به وسیله ................ و قمار و »

 

ج) اندیشه (4 نمره )

1. تنوع و گستردگی استعدادهای انسان مفید است یا مضر ؟ چرا ؟ 1

2. آیا می توان هدف ها و دلبستگی ها ی انسان را کشف کرد ؟ 1

3. بعد از این که زیان و ضرر یک کار را فهمیدیم ، قلب ما چه نقشی در ترک آن دارد ؟ 5/.

4. چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا قرار داد ؟ 5/.

5. سوال ویژه : اگر بخواهیم خصوصیات یک انسان مؤمن را در چند بند بنویسید . چه ویژگی هایی برای او خواهید نوشت ؟ 1