دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387

درس پنجم

   اندیشه و تحقیق :

1. اسماء و صفات خدا را که در سوره ی توحید ، سوره ی حمد ،آیات 255 و 256 سوره ی بقره وآیه ی چهارم سوره ی آل عمران آمده است در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

ردیف     سوره     اسم وصفت

1.         توحید    الله – احد – الصمد

2.         حمد      الله – رب – رحمن – رحیم – مالک

3.         255 بقره            الله – الحی – القیوم – العلی – العظیم -

4.         256 بقره            الله – سمیع – علیم 

5.         4 آل عمران         الله – عزیز – ذوانتقام

 

  2. چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد ؟

زیرا وجود و اوصاف موجودات پرتو و اثر خداوند هستند و هرگز پرتو و اثر نمی تواند در ردیف صاحب اثر قرار گیرد . همه ی موجودات ناقص و محدود و فانی هستند و خداوند کامل و نامحدود و جاویدان است . پس مقایسه بین موجودات و خداوند درست نیست . 

  3. اسماء و صفات خدارا که در این درس آمده بیابید و در دفتر خود یادداشت کنید .

برتر از خیال – علت – پروردگار – صاحب خوبی ها – خالق – سرچشمه ی نور – اقیانوس بیکرانه – کامل – نامحدود – جاویدان – مالک حقیقی – غنی – حمید – مدبر – مأوای بی پناهان – یار دادخواهان – هادی – آرام جان – بهترین مقصود – محبوب تر از هر محبوب – همدم غریبان – سامان بخش هر پریشان.