دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387

 نمونه سوال دین و زندگی اول دبیرستان پایانی اول نمونه 2 

 

الف ) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره )

1. بزرگ ترین انتخاب حضرت ابراهیم چه بود ؟ و بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داد ؟ 1

2. اختیار انسان چه تأثیری در سعادت و خوشبختی آدمی دارد ؟ 75/.

3. منشأ تفاوت در هدف ها و دلبستگی ها در چیست ؟ 1

4. در میان هدف ها ی اصلی ، برترین و کامل ترین هدف ها ، کدام است ؟ 75/.

5. چرا خداوند را آن گونه که شایسته اوست نمی توان شناخت ؟«با دو مقدمه و یک نتیجه» بیان کنید 1

6. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه را بیان کرده و برای هر کدام مثالی بزنید . 1

7. مؤمن کیست و عمل صالح در چه صورتی ارزشمند است ؟ 1

8. راه های رسیدن به ایمان را بنویسید . 1

 

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )

1. ضمن ترجمه آیه شریفه«وما انا من المشرکین»بگوئید این سخن ازکیست وخطاب به چه کسی است75/.

2. آیه شریف«وماعندالله خیرو ابقی »درمقام مقایسه ی چه چیزی است؟واشاره به چه نکته مهمی دارد75/.

3. آیات شریفه :

الف ) « وجعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب »

ب ) « وآیه لهم الارض المیته احییناها »

ج ) « آیه لهم اللیل نسلخ منه النهار » به کدام صفت الهی اشاره دارند ؟ 75/.

4. از آیه شریفه « انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدواه و البغضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.

5. ترجمه کنید :

الف ) فرطا

ب) سیئه

ج) تنبت

د) رهینه

6. با توجه به آیه شریفه « الذین یعلمون الصالحات ، ان لهم اجرا کبیرا » جمله زیر را کامل کنید . 5/.

 

ج) اندیشه (4 نمره )

1. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟ 1

2. بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ 1

3. چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟ 1

سوال ویژه :

4.این شعر به چه نکته ای اشاره دارد ؟ 1

« تو مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد / دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی »