X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جمعه 17 آبان‌ماه سال 1387

نمونه سوالات مفهومی و تشریحی از دین وزندگی (1)

درس اول:

1- حضرت ابراهیم (ع) کدام جهت را برای زندگی خود انتخاب کرد؟ چرا ؟ 1 نمره

2- حضرت ابراهیم در پاسخ به قوم خود که با او ستیزه میکردند چه فرمود؟1 نمره

3- چه زمانی حضرت ابراهیم به یقین رسید؟1 نمره

4- این عبارت قرآنی را ترجمه کنید: " فلما رآی الشمس " 75/0

درس دوم:

1- استعداد انسان را با استعداد گیاهان و حیوانات مقایسه کنید.5/1 نمره

2- حقیقت زندگی انسان چیست؟ 1نمره

3- پیام آیه مقابل را بنویسید:" کل نفس بما کسبت رهینه " 5/0 نمره

درس سوم:

1- چرا برای انتخاب صحیح هدف ها نیازمند به معیار و ملاک هستیم ؟ 1 نمره

2- اگر هدف های پایان پذیر به عنوان هدف اصلی انتخاب شوند نتیجه آن برای انسان چیست؟ 1 نمره

3- تفاوت میان دل بستگی ها بیشتر تحت تاثیر چه عاملی است؟ 5/0 نمره

4- تلاش چه کسانی در زندگی نتیجه خواهد داد؟وآنها را به هدف خواهد رساند؟ 1 نمره

درس چهارم:

1- با یک مثال توضیح دهید که چرا هدف های پایان پذیر ارزش و اهمیت یکسانی ندارند؟ 5/1 نمره

2- قرآن برترین هدف زندگی را در چه می داند؟ 1 نمره

3- حضرت ابراهیم از بیات این جمله " من آنچه را که افول می کند دوست ندارم " چه درسی را به مردم آموخت؟ 1 نمره

4- ترجمه آیه زیر را بنویسد:

وعد الله المومنین و المومنات . . . . . . . . . . . .

جنات تجری من تحتها الانهار . . . . . . . . . . .

خالدین فیها . . . . . . . . . . . .

درس پنجم:

1- چرا خداوند را آنگو نه که شا یسته است نمی توان شنا خت ؟ 1 نمره

2- چرا انسان نیازها و خواستهای خود را از خدا می خواهد؟ توضیح دهید. 1نمره

3- ُمضمون کدام عبارت با آیه ی زیر مطا بقت دارد؟ 5/0 نمره  

" ایا ک نستعین "

الف- به درگاه چه کسی جز تو پناه برم .

 ب- از چه کسی جز تو مد د طلبم .

ج- از چه کسی جز تو روزی بخواهم .

درس ششم

1- ترجمه ی آیه ی زیر را کامل کنید وبنو یسید آیه به کدام یک از صفا ت الهی اشاره دارد؟ 2 نمره

"سبحان الذی خلق الا زواج کلها" . . . . . . . . . . .. .

"مما تنبت الارض " از آنچه زمین می رو یاند.

"ومن انفسهم " . . . . . . . . . . .

"و مما لا یعلمون" واز آنچه نمی دانید .

2- صفات ثبوتی را از سلبی مشخص نمایید. 1 نمره

مختوق ......... حکیم ......... شریک...... غفا ر ..........

درس هفتم :

1- چه صفا تی را می توان به خدا نسبت داد؟ چرا؟ 5/1 نمره

2- چرا باید برخی از صفات را از خداوند سلب کرد با ذکر نمونه توضیح دهید ؟ 5/1 نمره

3- منظور از اینکه میگوییم خداوند صفات مختو قات رادارا ست چیست ؟ 5/1 نمره

4- تفاوت صفات خداوند و صفات انسانها در چیست ؟ 5/1 نمره

5- صفات ثبوتی خدا را با یک مثال تعریف کنید. 1 نمره

6 - صفات سلبی خدا را با یک مثال تعریف کنید . 1 نمره

درس هشتم:

1- ایمان چیست و ار دیدگاه قرآن جا یگاه آن کجاست؟ 5/1 نمره

2- ایمان را تعریف کنید ؟ 1 نمره

3- عمل صالح وکار شایسته وقتی ارزشمند است که بر اساس ......... انجام گرفته باشد .25/0 نمره

4- درحقیقت عمل شایسته ثمره ومیوه ی.......... است.25/0 نمره

5- چه زمانی در انسان حرکت به سوی عمل آغاز می شود . 1 نمره

6- از دیگاه قرآن کریم قلب زیبایی ها وآلودگیهایی دارد چهار مورد از آن را بنویسید ؟2 نمره

درس نهم :

1- پیام آیات ریر را بنویسید .1 نمره

الف- الذین فی صلا تهم خاشعون " ب- "الذین هم للزکوه فاعلون "

2- چرا پاکی در دوران نوجوانی وجوانی از اهمیت خاصی برخوردار است ؟ 1 نمره

3- راههای رسیدن به ایمان را نام ببرید. 1 نمره

4-تفکر پیرامون " آیات خدا در گستره ی هستی یکی از راههای رسیدن به ایمان است آن را توضیح دهید ؟ 1 نمره

5-توجه دائم به خداو ذکراو در گستره ی هستی یکی از راههای رسیدن به ایمان است آن را توضیح دهید ؟ 1 نمره

6-چه کارهها یی مانع یاد خدا میشود ؟ 1نمره

7-از دیدگاه امام خمینی چه زمانی انسان می تواند خودش را اصلاح کند چرا ؟ 1 نمره

درس دهم :

1- "عزم" از نظر لفوی به چه معناست ؟ 5/0 نمره

2- چرا عزم موجب ظهور گوهر انسانیت ( اختیار ) می شود ؟ 5/0 نمره

3- چهار مورد از آ ثار عزم را بنویسید 0 1نمره

4- از کجا بدانیم آنچه خداوند در مسیر بندگی و تکلیف از ما میخواهد فقط برای سعادت ما ست؟ توضیح دهید ؟. 2نمره

5-عبارت زیر راکامل کنید : 5/0 نمره

الف) دین همان راه ......... یعنی رضایت خداست 0

ب) میزان دین داری ما به میزان .......... به این عهد وپیمان است .

6- عهد ومیثاق انسان وخدا معمولا در چند مرحله صورت میگیرد ؟ نام ببرید. 5/1 نمره

7- واژه های زیر را با ذکر یک مثال تعریف کنید .1 نمره

اتف- واجب ب- حرام

8- اصطلاحات زیر را با ذکر یک مثال تعریف کنید 5/1نمره

الف-مستحب ب-مکروه ج-مباح

9- چرا لقمان حکیم به فرزندش سفارش می کند که "بر آنچه به تو می رسد صبرکن که این نشانه ی عزم در کارهاست"؟ 1 نمره

10- تجدید عهد چه آثاری را به دنبال دارد ؟ 5 /0 نمره

11- چرا انسانها به تکمیل عهد نیازمندند ؟ 5/0 نمره

درس یازدهم:

1- چهار مورد از عوامل تقویت کننده ی عزم را بنویسید. 1 نمره

2- عبارت قرآنی را ترجمه کنید0 "وسارعوا الی مغفره من ربکم " 75/0 نمره

3- چرا میان تصمیم وعمل نباید فاصله بیفتد ؟ 1 نمره

4 - تاثیر احساس حضور در پیشگاه خدا و فرشتگان را در اعمال انسان بنویسید . 1نمره

5 - چه تفاوتی میان شخص فراموشکار وغافل وجود دارد ؟ 1 نمره

6- چه عاملی موجب تداوم عمل می شود ؟ 5/0 نمره

7- منظور از رعایت " اصل اغتدال " ازعوامل تقویت کننده ی عزم را توضیح دهید .1 نمره

8 - براساس آیات قرآن کریم در چه کسانی ترس و حزن واندوه راه ندارد ؟ 5/0 نمره

درس دوازدهم:

1- مراقبت را که "از راههای وفای به عهد است " با ذکر مثالی بنویسید . 1 نمره

2-ا عمال و رفتارهای ما چند جنبه دارد نام ببرید .75/0 نمره

3 - تفاوت میان رکن و غیر رکن را با ذکر مثالی بنویسید .1 نمره

4- ارکان نماز را نام ببرید. 25/1 نمره

5- مهمترین جنبه ی هرعمل چیست توضیح دهید 1 نمره

6- چرا محاسبه بعد از مراقبت از اهمیت خاصی برخوردار است .5/1 نمره

7- بهترین زمان محاسبه از اعمال چه موقع است ؟ چرا ؟ 5/1 نمره

8- پیا م حدیث مقابل را بنویسید "ثمره المحاسبه صلاح النفس " 5/0 نمره

9- آسان گرفتن وگذشت در چه صورتی پسندیده ودر چه صورتی نا پسند است ؟ 1 نمره

درس سیزدهم:

1- حضرت تقمان چه سفارش های به فرزند خود کرد تا دربرنامه ی زندگی ما قرارگیرد؟ (چهار مورد)1 نمره

2-ا سوه را تعریف کرده وچه کسی می تواند برای ما اسوه باشد . 1نمره

3- وظایف وبرنامه های زندگی که برای انجام آنها با خداعهد می بندیم به چند دسته تقسیم می شود؟ با مثال بنویسید .5/1 نمره

4- چهار مورد از آداب خوردن وآشامیدن درزندگی پیامبر را بنویسید .1 نمره

5- اهمیت ورزش و تندرستی از دیدگاه پشوایان اسلام را بنویسید .1 نمره

درس چهاردهم :

1 - این عبارت قرآنی به چه موضوعی اشاره دارد ؟

"هذا بیان للناس وهدی و موعظه للمتقین" 5/0 نمره

2- ترجمه ی عبارات قرآنی زیر را بنو یسید.

اتف-"افلا یتد برون القرآن . . . . . . . . . . . . .. 5/0نمره

ب –"ان هو الا ذکر وقرآن مبین" . . . . . . . . . . . 75/0 نمره

3- چهار مورد از اثرات ونتایج هدایت قرآن رابنویسید .1 نمره

درس پانزدهم:

1- با توجه به آیه ی 186 سوره ی بقره خداوند دعای چه کسانی را اجا بت می کند ؟ 5/0 نمره

2- بر اساس آیه ی مقا بل "اننی انا الله لا اله الا انا فا عبد نی و ا قم الصلو ه لذ کری " انسان در برابر

پروردگار خود چه وظیفه ای دارد؟ 5/0 نمره

3- ترجمه ی عبارت قرآنی رابنویسید. "و اذا سالک عبادی فانی قریب " 1 نمره

درس شانزدهم:

1- آب مطلق ومضاف چه فرقی دارند؟ 1 نمره

2- پوشش زنان در هنگام نماز چگونه باید باشد ؟ 1 نمره

3- اگر لباس یا مکان نماز گزار نجس باشد نماز او ........ است. 25/0 نمره

4- خواب در چه صورتی وضو را باطل می کند ؟ 5/0 نمره

5- حکم انگشتر وحلقه ی طلا در نماز برای مردان چیست ؟ 5/0 نمره

6- وظیفه کسی که، شک کند وضو یش با طل شده یا نه، چیست ؟ 5/0 نمره

7- مسح کردن روی جوراب وکفش چه حکمی دارد ؟ 1 نمره

8- با توجه به سخن امام رضا (ع) چرا انسان به وضو امر شده است ؟ 1 نمره

9- حکم مسح سر وپا در وضو چیست ؟ 1نمره

درس هفدهم:

1- یک دوست خوب در باره ی خطا ی دوستش چه رفتاری باید داشته باشد؟ 1 نمره

2- با توجه به سخن امام علی ( ع ) عاجز ترین مردم در رابطه با دوست چه کسی است.؟ 1 نمره

3- به چه دوستی می توان اعتماد کرد. (چهار مورد ) 2 نمره

4- در قرآن کریم و سخنان پیشوایان دین دوست واقعی کیست؟ دو مورد از صفاتش رابنویسید. 1 نمره

درس هیجدهم:

1- وظا یف ما نسبت به دوستان خود چیست ؟چهار مورد بنویسد . 1 نمره

2- چرا حفظ دوستی از به دست آوردن آن مشکل تر است ؟ 1نمره

3- شرط تداوم دوستی ها چیست؟ توضیح دهید .1 نمره

4- چه عواملی پیوند دوستی ها را سست می کند .1نمره